RODO

Szanowny Kliencie, od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO. W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez SOLIDUM Piotr Ziemkiewicz Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. ​Jednocześnie zapewniamy, że twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Klauzuli o ochronie danych osobowych”. KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH SOLIDUM Piotr Ziemkiewicz z siedzibą  w 47-480 Pietrowice Wielkie Ul. Żeromskiego 21 NIP 639 126 96 07, jako administrator danych osobowych gromadzi Państwa dane osobowe, dane osobowe Państwa pracowników i współpracowników. Dane osobowe, o których mowa, to w szczególności:
 • imię (imiona) i nazwisko, adres,
 • firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko.
Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:
 • realizacja umowy, której jesteście stroną, lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, której jesteście stroną (RODO, Art. 6 ust. 1 lit. b),
 • marketing produktów i usług świadczonych przez Administratora, jako niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (RODO, Art. 6 ust. 1 lit f),
 • realizacji obowiązków SOLIDUM Piotr Ziemkiewicz przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych (Art. 112 ust. 1 Ustawy o VAT, Art. 70 Ordynacji Podatkowej, Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)
 • ochrony praw SOLIDUM Piotr Ziemkiewicz zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych.
Państwa dane osobowe będziemy  przetwarzać przez okres:
 • w przypadku dokumentowania sprzedaży okres przechowywania wskazany jest w Ustawie o VAT, Ustawie o Ordynacji Podatkowej i Ustawie o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach,
 • dane osobowe przetwarzane na potrzeby realizacji działalności gospodarczej będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu, w którym wszelkiego rodzaju operacje gospodarcze i związane z nimi inne postępowania zostaną ostatecznie zakończone.
Możemy przekazać Państwa dane osobowe do przetwarzania w związku z realizacją w/w celów:
 1. podmiotom współpracującym z SOLIDUM Piotr Ziemkiewicz w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT, analiz, działań marketingowych, polityki jakości, polityki bezpieczeństwa danych osobowych, firmom windykacyjnym itp., z którymi SOLIDUM Piotr Ziemkiewicz ma zawartą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw SOLIDUM Piotr Ziemkiewicz zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu SOLIDUM Piotr Ziemkiewicz w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
SOLIDUM Piotr Ziemkiewicz zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez SOLIDUM Piotr Ziemkiewicz i / lub podmioty przetwarzające dane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i SOLIDUM Piotr Ziemkiewicz. Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). Ponadto, jako osoby, których dane dotyczą, macie Państwo prawo do:
 1. Żądania dostępu do swoich Danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od SOLIDUM Piotr Ziemkiewicz potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. SOLIDUM Piotr Ziemkiewicz dostarczy Państwu na żądanie zestawienie Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne zestawienia, o które zwrócą się Państwo, SOLIDUM Piotr Ziemkiewicz może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 2. Sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 3. Usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądania, o ile przepisy prawa nie nakazują innego postępowania, niezwłocznego usunięcia danych osobowych które Państwa dotyczą, a SOLIDUM Piotr Ziemkiewicz ma obowiązek bez zbędnej zwłoki te dane usunąć.
 4. Ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Na Państwa żądanie SOLIDUM Piotr Ziemkiewicz ograniczy przetwarzanie wskazanych przez Państwa danych osobowych wyłącznie do celów przez Państwa wskazanych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 5. Przenoszenia danych osobowych. Pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu elektronicznego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez SOLIDUM Piotr Ziemkiewicz oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi.
 6. Sprzeciwu. W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na SOLIDUM Piotr Ziemkiewicz może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez SOLIDUM Piotr Ziemkiewicz danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych pod adresem: SOLIDUM Piotr Ziemkiewicz z siedzibą  w 47-480 Pietrowice Wielkie Ul. Żeromskiego 21, e-mail:solidum.ziomek@gmail.com, tel.: 509 167 178.